برنامه غذایی

برنامه غذایی تحت نظارت مشاور تغذیه جهت هر شخص که شامل 5 وعده، صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام می باشد. افرادی که توانائی جویدن و بلع را ندارند غذا بصورت میکس و یا اگر در شرایط خاص می باشند از طریق لوله معده گاواژ (NGT)می گردد.

دفعات بازدید: 2780