نحوه پذیرش

ابتدا متقاضی شهرستان های استان مازندان می بایست به ادارات بهزیستی محل سکونت مراجعه و پس از تکمیل پرونده و ارسال آن به بهزیستی استان، نتیجه پذیرش به مرکز ارسال خواهد شد.

دفعات بازدید: 2587