اهداف مرکز

مرکز با توجه به تجربه 15 ساله و بهره گیری بهینه از امکانات و تجهیزات مدرن مبادرت به ارائه خدمات و نگهداری سالمندان نموده است. این مرکز در طی سالها بعنوان تنها مرکز شبانه روزی نگهداری زنان سالمند در غرب مازندران که رتبه اول به منظور ارائه خدمات مناسب و نگهداری سالمندان می باشد.

مدیران مرکز خود را به حفظ، تداوم و توسعه در این ارتباط رویکردهای ذیل را به عنوان اهداف مدنظر دارند.

  • ارتقاء باور و احترام به اندیشه برتر مشارکت پذیری خانواده سالمند
  • ارتقاء سطح رضایت سالمندان
  • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ارائه به سالمندان
  • بهبود و نو آوری در نگهداری سالمندان
  • ارتقاء اعتماد به نفس سالمندان
دفعات بازدید: 2337