مسئولین و چارت سازمانی

هیئت امنای مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی سالمندان حاج رحیم رحیم مشایی کتالم، رامسر:

1- صدیقه رحیم مشایی 2- حاج منصور فرج الهی 3- بهمن معیری 4- نصراله خلج 5- محمد رضی سروری 6- جعفر لطیف زاده 7- فرهاد احمد نژاد 8- ذبیح اله اتابکی 9- محمدرضا عبدالعلیان 10- محمد ولی شیخ زاهد 11- ابراهیم حدادی مقدم 12- عین اله باقری 13- محمد سعید طالشی 14- محمود شریف نصیریان 15- قربان عمرانی 16- سید علی میر حسینی 17- جواد غنمی

هیئت مدیره مرکز:

1- (رئیس) صدیقه رحیم مشایی 2- (نائب رئیس) منصور فرج الهی 3- (خزانه دار) نصراله خلج 4- جعفر لطیف زاده 5- ذبیح اله اتابکی 6- محمد رضی سروری 7- فرهاد احمد نژاد

 
 

مسئولین اجرایی:

سرکار خانم صدیقه رحیم مشایی رئیس هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بهمن معیری مدیرعامل، جناب آقای دکتر عباس حسن برقی مسئول فنی، جناب آقای عین الله باقری مدیر مالی و حسابداری

 

 

دفعات بازدید: 2539