آدرس مرکز: مازندران، رامسر، کتالم، خیابان شهید پور امامی (دشت جلم) مرکز سالمندان
تلفکس: 55246404 - 011
آسایشگاه: 55244071 - 011

شماره تماس و واتساپ : 09015869609
ایمیل: salmandanrm(at)gmail.com