کمک به مرکز

شما می توانید کمک های نقدی و غیر نقدی خود را از طرق زیر جهت حمایت از سالمندان اهداء نمائید.

  • مراجعه به مرکز: می توانید کمک های نقدی و غیرنقدی را از طریق مراجعه به مرکز تحویل و رسید مشارکت دریافت نمایید
  • واریز نقدی به حساب: وجه نقد را می توانید به حساب های مرکز واریز نمایید.
  • پرداخت کمک ماهانه: پرداخت کمک های ماهانه با مراجعه حضوری به مرکز یا واریز به حساب مرکز ممکن می باشد.
  • دریافت صندوق صدقات: با مراجعه به مرکز می توانید صندوق صدقات مرکز را دریافت نمایید.

شماره حساب ها جهت واریز نقدی به حساب مرکز به شرح زیر می باشند:

  • حساب جاری 0205384209004 بانک ملی شعبه کتالم
  • شماره کارت  6037997599104560 بانک ملی 
  • حساب جاری 6882559320 بانک ملت شعبه کتالم
  • حساب جاری 163725160 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی رامسر
دفعات بازدید: 3198