گالری ( روزانه )تزریق واکسن کرونا6


تزریق واکسن کرونا5


تزریق واکسن کرونا4


تزریق واکسن کرونا3


تزریق واکسن کرونا2


تزریق واکسن کرونا1


روز مادر 3


روز مادر2


روز مادر 1


کووید 19 (2)


کووید 19 (1)


کووید 19


پرستار3


پرستار 2


پرستار 1


واکسن آنفلونزا 2


واکسن آنفلونزا


یلدا 1


یلدا 2


یلدا 3


یلدا 4