بازدید فرماندار، شهردار، شورای شهر عباس آباد و کلارآبادتصویر3


تصویر 2


تصویر1