بازدید شهردار و شورای شهر کتالم و سادات شهرتصویر2


تصویر1